Uvjeti uporabe aplikacije Vitoguide 

Tvrtka Viessmann Werke GmbH & Co KG, , Allendorf (Eder), Njemačka, kao Davatelj
licencije (u daljnjem tekstu: „tvrtka Viessmann“ ili „Davatelj licencije“) omogućuje Vama,
Stjecatelju licencije, korištenje aplikacije Vitoguide tvrtke Viessmann putem poveznice ili kao
aplikacije („aplikacija Vitoguide“) u skladu s ovim Uvjetima uporabe. Aplikacija Vitoguide
isključivo je usmjerena na tvrtke.

Članak 1. Opseg primjene 

 1. Ovi Uvjeti uporabe primjenjuju se na sve usluge uz naknadu i besplatne usluge sadržane u aplikaciji Vitoguide, kao i na sve trenutno važeće opise proizvoda i popratne materijale za aplikaciju Vitoguide.

 2. Uporaba aplikacija Vitoguide je besplatna. Stjecatelj licencije može koristiti usluge
  aplikacije Vitoguide koje su dostupne besplatno ili uz naknadu. Uporaba aplikacije Vitoguide zahtjeva registraciju. Davatelj licencije ima pravo prekinuti usluge koje nudi besplatno u bilo kojem trenutku, osim ako Davatelj licencije potvrdi Stjecatelju licencije drugačije.

 3. Aplikacija Vitoguide omogućuje, između ostaloga, prikaz podataka sustava operatora
  sustava („krajnji korisnici“). Preduvjet za prikaz podataka je privola krajnjeg korisnika za prijenos putem aplikacije Vitoguide Stjecatelju licencije (pogledajte članak 9.). Krajnji korisnik može dati ovu izjavu o privoli u odgovarajućim aplikacijama (npr. ViCare) ili putem pisane privole (npr. Vitotrol Plus, rad aplikacije Vitoguide bez uporabe aplikacija od strane krajnjeg korisnika). Takva privola može se preuzeti ovdje. S obzirom na to da je zbog zakonskih zahtjeva takva privola dobrovoljna, krajnji korisnik može dati privolu ili je povući u bilo kojem trenutku s učinkom za budućnost bez navođenja razloga. Ako krajnji korisnik povuče privolu, putem aplikacije Vitoguide neće se prikazivati podaci tog sustava. Dakle, sadržaj usluge je samo opcija prikaza podataka putem aplikacije Vitoguide. 

Članak 2. Ažuriranja

 1. Davatelj licencije pruža ažuriranja za aplikaciju Vitoguide koja je potrebno instalirati kako bi se omogućila sigurnost aplikacije Vitoguide, uzele u obzir promjene funkcija sustava, otklonile greške i prilagodila aplikacija Vitoguide naprednom tehničkom razvoju. Ako Stjecatelj licencije koristi Vitoguide kao aplikaciju, Stjecatelj licencije mora odmah instalirati barem ona ažuriranja koja omogućuju sigurnost aplikacije Vitoguide i koja su označena na odgovarajući način.

 2. Davatelj licencije može prilagoditi raspon funkcija aplikacije Vitoguide osim ako je
  funkcionalnost time znatno ograničena i ako nisu uključene usluge uz naknadu. Davatelj licencije će unaprijed obavijestiti Stjecatelja licencije o takvim prilagodbama. Davatelj licencije uvijek preporučuje odmah instalirati sva ažuriranja.

 3. Stjecatelj licencije prihvaća da Davatelj licencije uvijek zadržava samo trenutno stanje
  aplikacije Vitoguide.

 4. Ako Stjecatelj licencije ne instalira ažuriranja u roku od 2 tjedna nakon podsjetnika koji se dostavi putem aplikacije Vitoguide i na adresu e-pošte Stjecatelja licencije, Davatelj licencije može prekinuti ovaj ugovor i izbrisati povezani korisnički račun.

 5. Usluge koje se pružaju putem aplikacije Vitoguide ne sadrže pogreške, ako ispunjavaju
  funkcije koje se nalaze u opisu proizvoda aplikacije Vitoguide s povremenim izmjenama ili koje se dogovore odvojeno. Davatelj licencije ne jamči da funkcije aplikacije Vitoguide ispunjavaju zahtjeve Stjecatelja licencije, osim ako nije drugačije dogovoreno ugovorom.

 6. Davatelj licencije obvezan je otkloniti prijavljene pogreške u obliku ažuriranja za aplikaciju Vitoguide ako se prijavljena pogreška ponavlja. Stjecatelj licencije mora na odgovarajući način opisati pogrešku. Ako su usluge koje pruža Davatelj licencije neispravne, Davatelj licencije će u razumnom roku ispraviti pogreške popravljanjem funkcije aplikacije Vitoguide ako je trošak popravljanja u razumnim granicama. Ako popravak ne uspije, Stjecatelj licencije ima pravo na prekid i, dodatno, na smanjenje u slučaju usluga uz naknadu.

 7. Poruke o pogreškama u skladu s gornjim podstavkom šalju se Davatelju licencije što je
  prije moguće.

 8. Stjecatelj licencije će pružiti razumnu pomoć Davatelju licencije pri utvrđivanju pogrešaka, npr. ispisom na papir ili opisom sustava.

 9. Stjecatelj licencije nema pravo na ažuriranja za proširenje funkcija. 

Članak 3. Prava uporabe 

 1. Aplikacija Vitoguide zaštićena je autorskim pravom. Davatelj licencije ne daje Stjecatelju licencije prava uporabe i iskorištavanja koja prelaze namijenjenu uporabu. Opseg namijenjene uporabe proizlazi iz ovih Uvjeta uporabe i odvojenih ugovora i/ili dodatnih uvjeta uporabe koji su priloženi zasebno. Svaka druga uporaba, iskorištavanje, izmjena i kopiranje je zabranjeno. 

 2. Nakon registracije, Davatelj licencije daje Stjecatelju licencije neisključiva prava uporabe za aplikaciju Vitoguide na uređajima koji su podržani za tu svrhu isključivo za uporabu vezanu za uređaje Viessmann.

 3. Stjecatelj licencije može koristiti aplikaciju Vitoguide na bilo kojem uređaju koji je opisan u ovoj dokumentaciji o proizvodu (može se naći ovdje). Za rad i uporabu aplikacije Vitoguide, potrebno je poštivati zahtjeve za sustav i softver koje je naveo Davatelj licencije u dokumentaciji o proizvodu s izmjenama. Softveri i usluge trećih proizvođača s kojima bi Vitoguide trebao surađivati mogu se koristiti samo nakon odobrenja Davatelja licencije. Usklađenost sa zahtjevima za sustav isključivo je u području odgovornosti Stjecatelja licencije.

 4. Stjecatelj licencije nema pravo izmjenjivati aplikaciju Vitoguide niti unositi bilo kakve
  promjene. Izvorni kod ostaje isključivo kod Davatelja licencije. Ovlasti Stjecatelja licencije sadržane u odjeljcima 69d i 69e njemačkog Zakona o autorskim pravima ostaju nepromijenjene. Ako Stjecatelj licencije unese izmjene u aplikaciju Vitoguide ili utječe na komunikaciju sa sustavima grijanja ili pozadinskim sustavom Davatelja licencije, npr. uporabom vlastitog softvera, Davatelj licencije ima pravo odmah blokirati račun Stjecatelja licencije. Davatelj licencije nije odgovoran za štete koje proizlaze iz takvih izmjena ili utjecaja.

 5. Stjecatelj licencije nije ovlašten uklanjati ili mijenjati obavijesti o autorskim pravima,
  zaštitne znakove, informacije o vlasništvu, kao ni ostala identifikacijska obilježja aplikacije Vitoguide i Davatelja licencije.

 6. Stjecatelj licencije ima pravo dozvoliti zaposlenicima Stjecatelja licencije uporabu
  aplikacije Vitoguide, ako su takvi zaposlenici registrirani kao korisnici aplikacije Vitoguide te su dostavili svoje prezime, ime i adresu e-pošte, a Stjecatelj licencije osigurava da će takvi zaposlenici poštivati ove Uvjete uporabe. Dodjela dodatnih prava uporabe isključivo je odgovornost Davatelja licencije. Stjecatelj licencije također obvezuje zaposlenike Stjecatelja licencije na poštivanje trenutno važećih zakonskih zahtjeva o zaštiti podataka, upućuje ih na takve zahtjeve te navedeno dokumentira na odgovarajući način. Stjecatelj licencije odgovoran je za kršenja Uvjeta uporabe koja počine zaposlenici Stjecatelja licencije, kao i za kršenja koja počini Stjecatelj licencije, te obavještava Davatelja licencije o kršenjima bez nepotrebnog odgađanja. Svako prekoračeno prenošenje prava uporabe trećim stranama nije dopušteno.

 7. Davatelj licencije ima pravo nadzirati poštivanje ograničenja dodijeljenih prava uporabe i obveza koje proizlaze iz ovih Uvjeta uporabe putem prikladnih mjera na godišnjoj razini (npr. inspekcije na licu mjesta nakon savjetovanja tijekom redovitog radnog vremena i bez nerazumnog ugrožavanja poslovanja Stjecatelja licencije). 
   

Članak 4. Dostupnost 

Davatelj licencije jamči dostupnost od 98,5% na temelju godišnjeg prosjeka. Ne računaju se
usluge održavanja koje se najavljuju barem sedam (7) dana unaprijed (na najviše 5 sati
tjedno na temelju godišnjeg prosjeka). Davatelj licencije nastoji obavljati usluge održavanja u
vrijeme u kojem se aplikacija Vitoguide rijetko koristi. 

 

Članak 5. Registriranje 

Za pravilnu uporabu aplikacije Vitoguide, Stjecatelj licencije dužan je registrirati osobe koje
koriste aplikaciju Vitoguide, kao i zaposlenike Stjecatelja licencije. U tu svrhu, moraju se
koristiti pristupni podaci Stjecatelja licencije iz sustava Viessmann Online Ordering System
(kratica OOS). Zbog kršenja ove obveze, Davatelj licencije ima pravo onemogućiti Stjecatelju
licencije korištenje aplikacije Vitoguide. 

Članak 6. Odgovornost 

 1. Davatelj licencije snosi neograničenu odgovornost u slučaju namjerne ili grube nehajne
  povrede obveze, štete u pogledu života, tijela ili zdravlja, kako u zakonskom okviru u skladu s obveznim zakonima, tako i u skladu s njemačkim Zakonom o odgovornosti za proizvode ili zakonima o sigurnosti proizvoda. Osim toga, Davatelj licencije odgovoran je u okviru preuzetih jamstva.
  U slučaju blagih nehajnih povreda bitnih ugovornih obveza, Davatelj licencije snosi
  neograničenu odgovornost u vezi s tipično predvidivom štetom. To su obveze čije
  ispunjavanje zapravo omogućuje izvršenje ugovora te na čije se poštivanje ugovorni partner može inače osloniti.
  Odgovornost za blagi nemar je u ostalim slučajevima isključena. Ako je odgovornost u skladu s gore navedenim odredbama isključena, to se također primjenjuje i na posrednike i zastupnike Davatelja licencije.

 2. Davatelj licencije ne snosi odgovornost za štetu koja proizlazi iz postavki u aplikaciji Vitoguide za koje Davatelj licencije nije odgovoran.

 3. Pojave više sile (uključujući štrajkove, obustave i slične pojave, ako se ne mogu predvidjeti, teške su, ali za njih nije kriv Davatelj licencije) zbog kojih je Davatelju licencije znatno teže ili nemoguće pružiti usluge, daje pravo Davatelju licencije odgoditi ispunjavanje obaveza tijekom trajanja prepreke i utvrditi odgovarajuće razdoblje uspostave.

 4. Zahtjevi za sustav za ovaj proizvod mogu se pronaći u dokumentaciji o proizvodu
  (www.vitoguide.info). Davatelj licencije ne preuzima odgovornost za posljedice, sobito za netočne ili nepotpune informacije ili funkcije, koje proizlaze iz nepoštivanja navedenih zahtjeva za sustav.

 5. Davatelj licencije odgovoran je za dodatne troškove koji nastanu tijekom uporabe aplikacije Vitoguide (osobito za troškove prijenosa podataka putem mobilnih komunikacija, uključujući podatkovni roaming) samo ako je Davatelj licencije dgovoran za namjernu, grubu nepažnju ili povredu bitnih ugovornih obveza. 

 

Članak 7. Obveza pažnje i sigurnosti Stjecatelja licencije

 1. Stjecatelj licencije obvezan je koristiti usluge ispravno i uzeti u obzir priznata načela
  sigurnosti podataka. Stjecatelj licencije osobito je obvezan

  - ne koristiti usluge Davatelja licencije nepravilno te ih koristiti isključivo u skladu s
  važećim nacionalnim i međunarodnim zakonima i propisima, a osobito ne kršiti prava
  trećih strana, posebno prava osobnosti, autorska prava, zaštitne znakove, prava na
  ime ili ostala prava intelektualnog vlasništva trećih strana,

  - koristiti samo informacije ili datoteke koje se odnose na svrhe vlastitog poslovanja,

  - ne koristiti lozinke/PIN brojeve koji sadrže, primjerice, ime ili datum rođenja neke
  osobe ili koji se koriste za pristup drugim uslugama,

  - držati lozinke/PIN brojeve tajnima ili ih mijenjati ili omogućiti njihovo mijenjanje bez
  odgode ako postoji sumnja da ih je neovlaštena treća strana doznala,

  - koristiti trenutni program za inspekciju kako bi se unaprijed provjerile datoteke koje
  Stjecatelj licencije učitava u aplikaciju Vitoguide zbog virusa, crva, trojanskih konja
  itd., a koji mogu narušiti cjelovitost datoteka i računalnog hardvera i softvera, te
  učitavati samo datoteke koje ne sadrže takve dijelove; ako se otkriju takve datoteke ili
  dijelovi, Davatelj licencije će obavijestiti o tome Stjecatelja licencije bez nepotrebnog
  odgađanja; ako takve datoteke ili dijelovi predstavljaju izravnu opasnost za
  funkcioniranje ili cjelovitost usluga Davatelja licencije ili opreme trećih strana,
  Davatelj licencije može izbrisati takve podatke ili dijelove kako bi se izbjegla šteta; to
  se može učiniti čak i bez obavještavanja Stjecatelja licencije unaprijed ako se takva
  opasnost ne može prevladati na drugačiji način ulaganjem odgovarajućih napora po
  pitanju financiranja i vremena.

 2. Između ostaloga, u svrhu zaštite tvrtke Viessmann i povezanih tvrtki, uporaba plikacije
  Vitoguide će se bilježiti.

 3. Ako postoje znakovi uporabe koja je u suprotnosti s ovim Uvjetima uporabe, Davatelj
  licencije ima pravo, uzimajući u obzir težinu povrede u odnosu na interese Stjecatelja
  licencije, blokirati pristup Stjecatelju licencije i/ili pojedinim zaposlenicima aplikaciji Vitoguide dok se znakovi ne opovrgnu. Stjecatelj licencije će o tome biti obaviješten. Ako to znači da Stjecatelj licencije ne može više koristiti aplikaciju Vitoguide, Stjecatelj licencije neće imati izvanredno pravo na prekid. 

Članak 8. Trajanje i prekid

 1. Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme. Ugovor se može prekinuti u bilo kojem trenutku s rokom najave od 3 mjeseca. Ako na kraju razdoblja u skladu s prekidom i dalje postoje plaćene usluge koje je potrebno izvršiti, trajanje ugovora produljuje se u skladu s tim.

 2. Cijene i uvjeti za usluge uz naknadu primjenjuju se u skladu s cjenikom tvrtke Viessmann Deutschland GmbH koji je dogovoren u vrijeme sklapanja ugovora, ili u vrijeme, ili koji je bio važeći u vrijeme kasnijih produljenja ugovora ili zasebno dogovorenih uvjeta. Ako rast cijene iznosi više od 10% u odnosu na prethodnu naknadu koja je u skladu s cjenikom u vrijeme produljenja, Stjecatelj licencije ima pravo prekinuti ovaj ugovor. Usluge uz naknadu automatski se produljuju ako je tako utvrđeno u cjeniku ili u zasebno dogovorenim uvjetima za određenu uslugu i ako nisu dovršene unutar roka najave navedenog u cjeniku ili u drugim zasebno dogovorenim uvjetima. To ne utječe na pravo prekida zbog ozbiljnih razloga.
  Računi se izdaju unaprijed, a obračunsko razdoblje temelji se na trajanju usluga uz naknadu. Fakturirani iznosi plaćaju se u roku od 14 dana od datuma računa.

 3. Ako dospjeli iznosi nisu primljeni, Davatelj licencije može naplatiti zatezne kamate na
  zakonskoj razini i Stjecatelju licencije obustaviti uporabu aplikacije Vitoguide. U slučaju
  zaostataka u plaćanjima, Davatelj licencije ima pravo, ne dovodeći u pitanje ostala prava, Stjecatelju licencije blokirati uporabu usluga uz naknadu nakon što mu izda opomenu, a ne dobije nikakav odgovor.

 4. Davatelj licencije ima pravo prekinuti ovaj ugovor o licenciji iz valjanog razloga, osobito u slučaju teških povreda ovih Uvjeta uporabe ili u slučaju povreda autorskih prava Davatelja licencije u aplikaciji Vitoguide. Bilo koja i sva prava uporabe Stjecatelja licencije istječu nakon primitka obavijesti o prekidu.

 5. U manje teškim slučajevima, Davatelj licencije će omogućiti Stjecatelju licencije razdoblje počeka kako bi ispravio situaciju. Ako se problem ponavlja, Davatelj licencije ima pravo prekinuti ugovor bez prethodne obavijesti. 
   

Članak 9. Privola za obradu osobnih podataka od strane krajnjih korisnika

 1. Stjecatelj licencije jamči i izjavljuje da je dobio potrebnu privolu ispitanika u svrhu
  prikupljanja, prijenosa, pohrane, obrade i drugih namjena (u daljnjem tekstu zajedno kao „Obrada“) od strane Davatelja licencije (Viessmann Deutschland GmbH, Viessmann Heizsysteme GmbH i Viessmann IT Service GmbH) osobnih podataka unesenih od strane ispitanika ili zaposlenika Stjecatelja licencije u aplikaciju Vitoguide. Ovdje možete pronaći odgovarajuću izjavu o privoli. Kako bi aplikaciju Vitoguide koristio na ispravan način, krajnji korisnik mora potpisati izjavu o privoli i Stjecatelj licencije mora dostaviti potpisanu kopiju izjave o privoli dok se ista ne povuče (ili do prekida ovog ugovora o uporabi aplikacije Vitoguide). 

 2. Ako Stjecatelj licencije unese podatke u aplikaciju Vitoguide, Davatelj licencije dužan je pribaviti neisključivo prenosivo globalno trajno pravo na uporabu tih podataka za vlastito poslovanje, a osobito savjetovati Stjecatelja licencije i/ili krajnje korisnike, za istraživanje tržišta i oglašavanje. Kada se radi o osobnim podacima krajnjih korisnika, to se pravo primjenjuje samo ako je dobivena odgovarajuća privola. 

Članak 10. Izmjene i dopune ovih Uvjeta uporabe 

Uvjeti uporabe mogu se mijenjati i dopunjavati prema odluci Davatelja licencije u mjeri koja
je razumna za Stjecatelja licencije. U tom slučaju, registrirani stjecatelji licencije bit će obaviješteni u pisanom obliku (npr. na adresu e-pošte koju dostavi Stjecatelj licencije ili putem informacijske službe za proizvod) najmanje šest tjedana prije stupanja na snagu izmjene. Izmijenjeni ili dopunjeni Uvjeti uporabe primjenjuju se, osim ako Stjecatelj licencije uloži prigovor prije datuma njihova stupanja na snagu, nakon što Davatelj licencije izričito obavijesti Stjecatelja licencije o posljedicama šutnje. Ako Stjecatelj licencije uloži prigovor, Davatelj licencije može prekinuti ovaj ugovor s rokom najave od mjesec dana nakon
obavijesti o prigovoru.

 

Članak 11. Završne odredbe

 1. Ako pojedine odredbe ovih Uvjeta uporabe jesu ili postanu neučinkovite, zamijenit će se
  odredbama koje su najsličnije ekonomskoj svrsi neučinkovite odredbe. Ako neka odredba
  ovih Uvjeta uporabe jeste ili postane neučinkovita, učinkovitost ostalih odredbi ovih Uvjeta uporabe ili ugovora ostaje nepromijenjena.

 2. Ovaj se ugovor uređuje i tumači u skladu sa zakonima Njemačke. Isključiva pravna nadležnost bit će u Frankfurtu na Majni u Njemačkoj gdje je Stjecatelj licencije poslovni subjekt i pravna osoba koja podliježe javnom pravu ili posebni fond koji podliježe javnom pravu.

Vitoguide_TOU_HR_en Studeni 2018.