Uvjeti korištenja za ViStart

Tvrtka Viessmann Werke GmbH & Co KG, Allendorf (Eder) kao davatelj licencije („Viessmann” ili „davatelj licencije”) u skladu s ovim uvjetima korištenja vama kao stjecatelju licencije omogućuje upotrebu aplikacije Viessmann ViStart putem poveznice ili kao aplikaciju („ViStart”). ViStart je namijenjen isključivo poduzetnicima. Instalacijom aplikacije jamčite da ste obrtnik kvalificiran za sanitarije, grijanje i klimatizaciju. Ovi uvjeti korištenja namijenjeni su isključivo poduzetnicima. Poduzetnik je svaka fizička ili pravna osoba ili pravno sposobno društvo osoba koje pri sklapanju pravnog posla djeluje u svrhu obavljanja svoje trgovačke ili samostalne poslovne djelatnosti (njemački Građanski zakonik (BGB), čl. 14. st. 1.).

Članak 1. Opseg valjanosti

 1. Ovi uvjeti korištenja vrijede za ViStart
 2. Upotreba aplikacije ViStart je besplatna. Upotreba aplikacije ViStart zahtijeva registraciju. Davatelj licencije ima pravo u bilo kojem trenutku prekinuti besplatne usluge koje nudi, osim ako je stjecatelju licencije obećao drugačije.

Članak 2. Ažuriranja

 1. Davatelj licencije stavlja na raspolaganje ažuriranja za ViStart za instalaciju kako bi se osigurala sigurnost aplikacije ViStart, uzele u obzir izmjene funkcija instalacija, uklonile bilo kakve greške i kako bi se aplikacija ViStart prilagodila naprednom tehničkom razvoju. Ako stjecatelj licencije upotrebljava ViStart kao aplikaciju, bez odgode mora u najmanju ruku instalirati odgovarajuće označena ažuriranja koja se odnose na sigurnost aplikacije ViStart.
 2. Davatelj licencije može prilagođavati opseg funkcija aplikacije ViStart pod uvjetom da time ne bude značajno ograničena funkcionalnost. Davatelj licencije takve prilagodbe prethodno najavljuje stjecatelju licencije. Davatelj licencije preporučuje da se sva ažuriranja uvijek izvršavaju u bliskoj budućnosti. 
 3. Stjecatelj licencije prihvaća da davatelj licencije uvijek održava samo aktualnu verziju aplikacije ViStart. 
 4. Ako stjecatelj licencije unutar 2 tjedna nakon podsjetnika u aplikaciji ViStart niti nakon podsjetnika putem poruke na adresu e-pošte stjecatelja licencije ne instalira ažuriranja, davatelj licencije može raskinuti ovaj sporazum i izbrisati pripadajući korisnički račun.
 5. Usluge koje su stavljene na raspolaganje putem aplikacije ViStart ne sadržavaju greške ako ispunjavaju funkcije koje su sadržane u trenutačno važećem opisu proizvoda aplikacije ViStart ili su ugovorene odvojeno. Davatelj licencije ne jamči da funkcije aplikacije ViStart odgovaraju zahtjevima stjecatelja licencije, osim ako ugovorom nije drugačije ugovoreno.
 6. Davatelj licencije uklonit će prijavljene greške u obliku ažuriranja za ViStart, pod uvjetom da postoji mogućnost reproduciranja prijavljene greške. Stjecatelj licencije greške mora detaljno opisati. Ako usluge koje je davatelj licencije stavio na raspolaganje sadržavaju grešku, davatelj licencije će u razumnom roku ukloniti grešku popravljanjem funkcije aplikacije ViStart, ukoliko su troškovi popravka opravdani. Ako popravak ne uspije, stjecatelj licencije ima pravo samo na raskid ugovora.
 7. Dojave greške u skladu s gore navedenom točkom moraju se što prije poslati davatelju licencije.
 8. Stjecatelj licencije na prihvatljiv način mora podržati davatelja licencije u identificiranju greške, primjerice ispisom na papiru ili opisom sustava.
 9. Pravo stjecatelja licencije na ažuriranja za proširenje funkcija ne postoji.

Članak 3.  Prava korištenja

 1. Aplikacija ViStart zaštićena je autorskim pravima. ViStart sadržava komponente koje su licencirane kao softver otvorenog koda (u nastavku „komponente otvorenog koda”) te komponente koje se mogu upotrebljavati samo u skladu s uvjetima licencije iz točaka 3.2 do 3.7 (u nastavku „vlasničke komponente”). Komponente otvorenog koda navedene su u izborniku u aplikaciji s odgovarajućim tekstovima licencije (za Android unutar postavki aplikacije pod stavkom izbornika „Uvjeti licencije za otvoreni kod”, za iOS unutar izvornih postavki (iOS) u stavci izbornika „ViStart” -> „Uvjeti licencije za otvoreni kod”). Stjecatelj licencije putem stavke izbornika aplikacije ima uvid u autorska prava, tekstove licencije, Disclaimer / izjavu o odricanju od odgovornosti i sve druge napomene u skladu s primjenjivim licencijama otvorenog koda. 
 2. Davatelj licencije stjecatelju licencije ne omogućuje prava na korištenje i iskorištavanje vlasničkih komponenti aplikacije ViStart koja nadilaze namjensku upotrebu za puštanje uređaja Viessmann u pogon. Opseg namjenske upotrebe proizlazi iz ovih uvjeta korištenja i drugih zasebnih sporazuma. Svaka druga upotreba, iskorištavanje, izmjena i umnožavanje su nedopustivi.
 3. Davatelj licencije stjecatelju licencije prilikom registracije daje jednostavna prava korištenja vlasničkih komponenti aplikacije ViStart na krajnjim uređajima podržanima u tu svrhu isključivo za upotrebu s uređajima Viessmann. 
 4. Stjecatelj licencije smije primjenjivati vlasničke komponente aplikacije ViStart na bilo kojem krajnjem uređaju navedenom u aktualnim korisničkim površinama koje se nalaze ovdje. Za primjenu i korištenje aplikacije ViStart treba se pridržavati zahtjeva sustava te softvera koje je odredio davatelj licencije u dotičnom aktualnom obliku u korisničkim površinama. Softverski programi i usluge trećih proizvođača s kojima će aplikacija ViStart zajednički djelovati mogu se upotrebljavati samo nakon odobrenja davatelja licencije. Za pridržavanje zahtjeva sustava isključivo je odgovoran stjecatelj licencije.
 5. Stjecatelj licencije nije ovlašten za uređivanje ili izmjenjivanje vlasničkih komponenti aplikacije ViStart. Izvorni kod ostaje isključivo kod davatelja licencije. To ne utječe na ovlasti stjecatelja licencije sadržane u čl. 69.d i čl. 69.e njemačkog Zakona o autorskim pravima (UrhG). Ako stjecatelj licencije izvrši izmjene na vlasničkim komponentama aplikacije ViStart, primjerice upotrebom vlastitog softvera, davatelj licencije ima pravo odmah blokirati njegov korisnički račun. Davatelj licencije nije odgovoran za štete nastale takvim izmjenama. 
 6. Stjecatelj licencije nije ovlašten za uklanjanje ili izmjenjivanje obavijesti o autorskim pravima, zaštitnih znakova, podataka o vlasničkim pravima ili drugih identifikacijskih značajki vlasničkih komponenti aplikacije ViStart i davatelja licencije. Za izmjenu i uklanjanje obavijesti o autorskim pravima, zaštitnih znakova, logotipa, podataka o vlasničkim pravima i drugih značajki za identificiranje komponenti otvorenog izvora mjerodavne su isključivo odgovarajuće primjenjive licencije otvorenog koda.
 7. Stjecatelj licencije ima pravo omogućiti svojim zaposlenicima upotrebu aplikacije ViStart ako su oni registrirani kao korisnici aplikacije ViStart s podacima o imenu, prezimenu i adresi e-pošte i ako stjecatelj licencije jamči da će se njegovi zaposlenici pridržavati ovih uvjeta korištenja. Za davanje dodatnih prava korištenja vlasničkih komponenti aplikacije ViStart ovlašten je isključivo davatelj licencije. Stjecatelj licencije će osim toga obvezati svoje zaposlenike na pridržavanje važećih pravnih zahtjeva vezanih za zaštitu podataka, uputiti ih u navedene zahtjeve te ih dokumentirati u dovoljnoj mjeri. Stjecatelj licencije odgovoran je za vlastito kršenje uvjeta korištenja te kršenje istih od strane njegovih zaposlenika te je dužan odmah obavijestiti davatelja licencije o tome. Daljnji prijenos prava korištenja na treće strane nije dopušten.
 8. Stjecatelj licencije ima pravo na upotrebu komponenti otvorenog koda u onom opsegu koji je opisan u točkama 3.2 do 3.7. Stjecatelj licencije može steći dodatna prava korištenja za komponente otvorenog koda od odgovarajućih nositelja prava ako s njima zaključi ugovore o licenciji u skladu s uvjetima dotičnih licencija otvorenog koda. U tom slučaju upotreba komponenti otvorenog koda nije obuhvaćena ovim ugovorom, već se temelji isključivo na dotičnim primjenjivim licencijama otvorenog koda. 
 9. Autori komponenti otvorenog koda isključuju svoju odgovornost za softver koji su stavili na raspolaganje bez naknade u vrlo širokom opsegu. Viessmann je dužan na ovom mjestu jasno upozoriti na to odricanje od odgovornosti. Stjecatelj licencije može pročitati točan tekst odgovarajućih odricanja od odgovornosti u tekstovima licencije u stavci izbornika aplikacije (vidi točku 3.1). Odricanja od odgovornosti odnose se samo na odgovornost autora i ostalih koji su sudjelovali u razvoju dotičnih komponenti otvorenog koda. Prava na jamstvo tvrtke Viessmann nisu ograničena ovim odricanjima od odgovornosti.

Članak 4.  Dostupnost

Davatelj licencije osigurava prosječnu godišnju dostupnost od 98,5 %. U to nisu uračunata održavanja (maks. 5 sati tjedno u godišnjem prosjeku) koja se najavljuju minimalno sedam (7) dana unaprijed. Davatelj licencije nastoji izvršavati održavanja u vremenskim periodima u kojima se aplikacija ViStart rijetko upotrebljava.  

Članak 5.  Instalacija

Za propisno korištenje aplikacije ViStart potrebno je instalirati ViStart. 

Članak 6. Registracija

 1. Za propisno korištenje aplikacije stjecatelj licencije se mora registrirati i napraviti korisnički račun. Pritom mora unijeti točne i potpune informacije o svom identitetu, adresu e-pošte, po potrebi broj korisnika i ostale korisničke podatke kao što je mjesto instalacije i aktualizirati ih kod promjena.
 2. Davatelj licencije može blokirati korisnički račun ako postoje naznake neovlaštene upotrebe korisničkog računa i/ili ako je s korisničkog računa poduzet ili postoje pokušaji neovlaštenog pristupa aplikaciji ili sustavima aplikacije davatelja licencije („hakiranje”). U tom slučaju davatelj licencije će putem adrese e-pošte navedene u njegovu korisničkom računu odmah obavijestiti stjecatelja licencije i ponovno mu omogućiti pristup putem novog korisničkog računa, osim ako postoje dokazi koji upućuju na to da je stjecatelj licencije pokušao dobiti neovlašteni pristup sustavima davatelja licencije.

Članak 7.  Odgovornost

 1. Davatelj licencije snosi neograničenu odgovornost za namjerno kršenje dužnosti ili njezino kršenje uzrokovano grubom nepažnjom, za povredu života, tijela ili zdravlja kao i zakonske okvire prema obaveznim zakonima, npr. Zakon o odgovornosti za proizvode i Zakon o sigurnosti proizvoda. Davatelj licencije osim toga snosi odgovornost i za jamstva koja preuzima.
 2. Davatelj licencije uz to snosi i odgovornost za kršenje osnovnih ugovornih obveza uzrokovanih manjom nepažnjom, ali samo u mjeri predviđene štete. Riječ je o obvezama čije ispunjenje u prvom redu omogućuje propisnu provedbu ugovora i na čije pridržavanje ugovorna strana uvijek može računati. U ostalim slučajevima manjeg nemara odgovornost je isključena.
 3. Ako je odgovornost prema gore navedenim odredbama isključena, to se odnosi i na podugovaratelje i ovlaštene zastupnike davatelja licencije.
 4. Davatelj licencije ne snosi odgovornost za štete prouzročene krivim podešavanjem u aplikaciji ViStart koje nije odredio davatelj licencije.
 5. Slučajevi viših sila (uključujući štrajkove, blokade i slične okolnosti, samo ako su nepredvidive, ozbiljne i nisu prouzročene vlastitom krivnjom) koji davatelju licencije znatno otežavaju dužni učinak ili ga čine nemogućim, daju davatelju licencije pravo da u razumnom roku i dok traje zapreka odgodi ispunjavanje obaveza.
 6. Zahtjevi sustava dostupni su u odgovarajućim aktualnim korisničkim površinama koje možete pronaći ovdje . Davatelj licencije ne preuzima odgovornost za moguće posljedice, osobito neispravne ili nepotpune prikaze ili funkcije, koje proizlaze iz nepridržavanja navedenih zahtjeva sustava.

Članak 8.  Obveza zaštite stjecatelja licencije i sigurnost

 1. Stjecatelj licencije dužan je pravilno upotrebljavati usluge davatelja licencije i pridržavati se općeprihvaćenih načela sigurnosti podataka. Stjecatelj licencije konkretno se obvezuje da neće zloupotrebljavati usluge davatelja licencije i da će iste upotrebljavati isključivo u skladu s primjenjivim nacionalnim i međunarodnim zakonima i propisima, da neće povrijediti prije svega prava trećih strana, primjerice prava osobnosti, autorska prava, prava zaštitnih znakova i naziva kao i druga prava industrijskog vlasništva trećih strana; da će upotrebljavati samo informacije ili datoteke povezane s vlastitim poslovnim svrhama, da neće upotrebljavati lozinke / kodne brojeve (PIN) koji se sastoje od npr. njegovog imena ili datuma rođenja ili imena ili datuma rođenja osoba bliskim njemu ili lozinke koje se upotrebljavaju za pristup drugim uslugama, stjecatelj licencije obvezuje se da će lozinke / kodne brojeve (PIN) čuvati u tajnosti odnosno da će ih odmah promijeniti ili pokrenuti promjene ako postoji sumnja da su neovlaštene treće strane saznale za to, da će s pomoću aktualnog programa za ispitivanje prethodno provjeriti ima li u podacima koje je stjecatelj licencije učitao u aplikaciju ViStart virusa, crvi, trojanskih konja i sličnih komponenti koje utječu na integritet datoteka i/ili računalnog hardvera i softvera te da će učitavati samo datoteke koje ne sadržavaju takve komponente. Ako otkrije takve podatke ili komponente, davatelj licencije će o tome odmah obavijestiti stjecatelja licencije. Ako takvi podaci ili komponente izravno ugrožavaju funkcionalnost ili integritet usluga davatelja licencije ili uređaje trećih strana, davatelj licencije može izbrisati takve podatke ili komponente bez prethodnog obavještavanja stjecatelja licencije kako bi se izbjegla šteta, ako opasnost nije moguće ukloniti na neki drugi način u razumnom vremenu i uz primjerene financijske troškove.
 2. Ako postoje naznake upotrebe koja nije u skladu s ovim uvjetima korištenja, davatelj licencije ima pravo, uzimajući u obzir ozbiljnost povrede u odnosu na interese stjecatelja licencije, stjecatelju licencije i/ili pojedinim zaposlenicima blokirati pristup aplikaciji ViStart dok ne dođe do pobijanja činjenica. Stjecatelj licencije bit će obaviješten o tome. Ako kao rezultat toga stjecatelj licencije više ne bude mogao upotrebljavati aplikaciju ViStart, on ima izvanredno pravo na raskid.

Članak 9.  Trajanje i raskid ugovora

 1. Sporazum se sklapa na neodređeno vrijeme. Može se raskinuti u bilo kojem trenutku nakon isteka 1 mjeseca na kraju mjeseca. To se ne odnosi na raskid ugovora iz važnog razloga.
 2. Davatelj licencije ima pravo raskinuti ovaj ugovor o licenciji ako za to ima dobar razlog, osobito u slučaju ozbiljnog nepoštivanja ovih uvjeta korištenja ili povrede autorskog prava davatelja licencije na aplikaciju ViStart. Nakon primitka obavijesti o raskidu ugovora brišu se sva prava korištenja stjecatelja licencije.
 3. U manje ozbiljnim slučajevima davatelj licencije će stjecatelju licencije dati naknadni rok za ispravak. U slučaju ponavljanja davatelj licencije ima pravo raskinuti ugovor bez određivanja roka.

Članak 10.  Mijenjanje ovih uvjeta korištenja

Davatelj licencije prema vlastitom nahođenju može mijenjati ili dopunjavati uvjete korištenja u opsegu koji je razumljiv stjecatelju licencije. U tom slučaju registrirani će stjecatelji licencije o tome biti obaviješteni u pisanom obliku (npr. putem navedene adrese e-pošte stjecatelja licencije ili putem službe za informiranje o proizvodu) najmanje šest tjedana prije stupanja na snagu tih promjena. Izmijenjeni ili dopunjeni uvjeti korištenja vrijede ako se stjecatelj licencije nije žalio prije trenutka stupanja na snagu, nakon čega ga je davatelj licencije izričito obavijestio o posljedicama njegove šutnje. Ako se stjecatelj licencije žali, davatelj licencije može raskinuti ovaj sporazum nakon roka od mjesec dana nakon priopćenja prigovora.

Članak 11.  Zaštita podataka

 1. U Izjavi o zaštiti podataka za ViStart navedeno je koji osobni podaci korisnika aplikacije ViStart se automatski prikupljaju u okviru njihove upotrebe aplikacije ViStart. Tvrtka Viessmann je odgovorna obradu tih podataka.
 2. Upotreba aplikacije ViStart bilježi se između ostalog u svrhu zaštite tvrtke Viessmann i tvrtki povezanih s njom. Detaljnije informacije o tome možete pronaći u Izjavi o zaštiti podataka za aplikaciju ViStart.
 3. Ako stjecatelj licencije pohranjuje osobne podatke krajnjih korisnika u aplikaciji (npr. ime i prezime ili adresa korisnika), u smislu GDPR-a davatelj licencije preuzima odgovornost za to i dužan je samostalno provjeravati pridržavanje zahtjeva GDPR-a. Podaci krajnjih korisnika pohranjuju se isključivo na krajnjem uređaju davatelja licencije. Viessmann ne obrađuje podatke krajnjih korisnika.

Članak 12.  Završne odredbe

 1. Ako su pojedinačni uvjeti korištenja ovog sporazuma nedjelotvorni ili postanu nedjelotvorni, treba ih zamijeniti odredbom koja će u najvećoj mogućoj mjeri odgovarati ekonomskoj svrsi nedjelotvornih uvjeta korištenja. Ako je pojedinačni uvjet korištenja ovog sporazuma nedjelotvoran ili postane nedjelotvoran, to neće utjecati na valjanost ostalih uvjeta korištenja ili sporazuma.
 2. Vrijedi njemačko pravo, isključivi ovlašteni sud je Frankfurt na Majni, ako je kada govorimo o stjecatelju licencije riječ o trgovcu, pravnoj osobi javnog prava ili javno-pravnim investicijskim fondovima.
ViStart_TOU_HR_hr verzija 1.2